Skip to main content
Cuypers & Cuypers logo

Kosten van vruchtbaarheidsbehandelingen

De kosten van vruchtbaarheidsbehandelingen zijn niet gering. Om de kosten van een kliniek, materialen, laboratorium, personeelskosten, kwaliteitseisen en veiligheidseisen te kunnen dekken, hangen ook aan vruchtbaarheidsbehandelingen prijskaartjes.

Op deze pagina informeren wij u over de kosten en wie de kosten draagt.


Vruchtbaarheidsbehandelingen buiten Nederland

Indien u buiten Nederland een vruchtbaarheidsbehandeling ondergaat, vergoeden Nederlandse zorgverzekeraars doorgaans die kosten die in Nederland gebruikelijk zijn. Dit kan echter mede afhankelijk zijn van uw verzekering, type polis en eigen risico, het al dan niet bestaan van een verwijzing, alsook uit welk deel van de verzekering de kosten worden vergoed (basisverzekering of aanvullende verzekering). Met sommige verzekeraars hebben wij een overeenkomst om rechtstreekse declaratie mogelijk te maken. Laat u door uw zorgverzekeraar goed voorlichten over uw specifieke en bindende polisvoorwaarden, teneinde verrassingen te voorkomen.

Voor onze dienstverlening worden – naast de directe contacttijd met uw zorgverlener – ook kosten gemaakt voor de (wettelijk verplichte) registratie en administratieve verwerking van de verrichtingen (consult, diagnostiek, behandeling, et cetera). Dit kan afwijken van de rechtstreekse contacttijd welke u met uw zorgverlener heeft. U kunt via ons secretariaat vanzelfsprekend een prijslijst ontvangen. Let op: ook ‘vrijblijvende’ gesprekken zijn uiteraard niet kosteloos. Afspraken die korter dan 24 uur van tevoren worden afgezegd, worden geheel in rekening gebracht.


Vergoeding van kosten

Vele verhalen doen de ronde over de hoge kosten van behandelingen in het buitenland. In Duitsland kloppen deze verhalen in elk geval niet, omdat behandelprijzen bij Wet zijn geregeld. Het is immers niet de bedoeling patiënten op kosten te jagen, concurrentie te bedrijven of zich te laten leiden door de prijs van een behandeling in plaats van zich op kwaliteit te richten.

Voor Duitse patiënten zijn alle zorgverleners in Duitsland verplicht elke verrichting separaat naar GOÄ (Gebührenordnung für Ärzte) te berekenen (ongeacht of dit bijvoorbeeld een consult, diagnostiek of een behandeling betreft). In de regel leidt dit vrijwel altijd tot meer dan 50% hogere kosten.

Echter, alhoewel het ons wettelijk is toegestaan voor elke patiënt de kosten te berekenen, zoals dit voor Duitse patiënten wordt voorgeschreven, is er voor Nederlandse patiënten een uitzondering mogelijk. Voor deze groep trachten wij de zorgkosten op eenzelfde manier te berekenen zoals in Nederland gebruikelijk is. Dit is analoog aan de in Nederland bekende ‘DBC-zorgpakketten’, welke uitgaan van een gemiddelde prijs per zorgpakket. Of u slechts enkele onderdelen of meer dan een gemiddeld aantal onderdelen van het pakket gebruikt, maakt voor de prijs niets uit.

Met bepaalde zorgverzekeraars hebben wij een overeenkomst. Dat geldt bijvoorbeeld voor de coöperatie VGZ (hieronder vallen o.a. Univé, ZEKUR, VGZ, IZZ, Bewuzt, MVJP, Zorgzaam, IZA, UMC, VGZ Caresco, National Academic, Promovendum en Besured) en voor de DSW Zorgverzekeraar (hieronder vallen o.a. DSW, Stad Holland, inTwente en SZVK). Bij deze zorgverzekeraars is vastgelegd dat de kosten van het deel van de behandeling dat voor vergoeding in aanmerking komt, direct bij uw zorgverzekeraar worden gedeclareerd. Dit hoeft u dan niet voor te schieten. Bovendien hoeft u geen toestemming vooraf aan te vragen; dit doen wij voor u. Voor vergoeding via de DSW Zorgverzekeraar is overigens wél een verwijzing naar ons nodig. Let op: voor de eventuele kosten die niet voor (rechtstreekse) declaratie in aanmerking komen, ontvangt u te allen tijde zelf een separate factuur, welke u rechtstreeks aan ons dient te voldoen. Wij lichten u graag voor, welke kosten dit in uw specifieke situatie mogelijk kunnen betreffen.

Hou te allen tijde rekening met het feit dat voor alle medisch-specialistische zorg doorgaans eerst het (wettelijk verplicht) eigen risico wordt aangesproken. Voorts vallen sommige al dan niet vergoede kosten buiten bovengenoemde pakketten. Te denken valt aan consulten buiten/tussen behandelingen (face-to-face, per video, telefonisch of per e-mail), e-mail-contacten, herhaalrecepten, en bijvoorbeeld kosten voor bloedonderzoek. Kosten die wij rechtstreeks kunnen declareren, dienen wij rechtstreeks voor u in. Kosten die niet voor vergoeding in aanmerking komen, zijn voor eigen rekening en worden rechtstreeks aan u gefactureerd. Wij informeren u hier graag over. 

Bij zorgverzekeraars waar wij geen overeenkomst mee hebben, dient u zelf van tevoren (schriftelijke) toestemming te vragen, en dient u de kosten te allen tijde zelf ter plekke te voldoen. De meeste zorgverzekeraars hebben een zgn. ‘Formulier vruchtbaarheidsbehandeling buitenland’ als download op hun website. De kosten van uw behandeling kunt u dan vervolgens zelf declareren bij uw zorgverzekeraar; u krijgt bij betaling te allen tijde een factuur en betaalbewijs mee. 

 

Geen vergoeding meer?  

Eenieder is welkom bij ons, ook als u geen recht meer heeft op vergoeding. De vergoeding van vruchtbaarheidsbehandelingen is door Nederlandse zorgverzekeraars namelijk gebonden aan regels welke u o.a. hier na kunt lezen.

Vanaf de leeftijd van 43 jaar of na drie pogingen, is er in de regel geen vergoeding meer. De veel genoemde verhoging van de leeftijdsgrens in Nederland (behandeling tot 50 jaar), geldt voor behandelingen waarbij gebruik wordt gemaakt van donoreicellen. De behandeling met donoreicellen is in Duitsland vooralsnog verboden. Sommige verzekeraars vergoeden overigens ook meer dan drie pogingen als hiertoe indicatie bestaat.

Een poging telt in de regel, indien er een punctie plaats vindt (ook wanneer er geen eicellen worden gewonnen, geen bevruchting plaats heeft gevonden of geen zwangerschap ontstaat). Na een doorgaande zwangerschap (een zwangerschap van tenminste 12 weken gerekend vanaf de eerste dag van de laatste menstruatie) gaat de teller voor de verzekering weer op nul, en heeft u derhalve weer recht op vergoede pogingen.

 

Betaling

Indien u geen recht meer heeft op vergoeding, verzekerd bent bij een verzekeraar waar wij geen overeenkomst mee hebben, of bijvoorbeeld gebruik maakt van verrichtingen die niet onder de zorgverzekering vallen, dient u de kosten zelf aan ons te voldoen. Uitzonderingen daargelaten (bijvoorbeeld kosten voor opslag), dient u deze ter plekke na afloop van de behandeling c.q. voordat u ons centrum verlaat te voldoen. Dit is in de meeste gevallen na een contactmoment of na de embryotransfer.

Door middel van het ter plekke voldoen van de factuur, kunnen we de administratieve lasten en de kosten van onbetaalde facturen zo laag mogelijk houden. En daarmee houden we de kosten van alle verrichtingen, voor iedereen beheersbaar. Betaling is mogelijk met alle bankpassen, creditcards of als contante betaling. Een factuur en betaalbewijs ontvangt u uiteraard te allen tijde ook ter plekke. Termijnbetalingen zijn helaas niet mogelijk. Soms ontvangt u voor diagnostiek die door externe partners wordt uitgevoerd (bijvoorbeeld bloedanalyse, immunologische analyse of genetische analyse), een factuur van de uitvoerende partij zelf, met het vriendelijke verzoek deze direct aan desbetreffende partij te voldoen.

Mede vanuit onze gezamenlijke verantwoording naar u toe, plannen wij geen nieuwe afspraken voordat openstaande facturen zijn voldaan.

Let op: vele banken kennen een daglimiet voor het betalen per bankpas of creditcard. Verhoog zo nodig tijdig uw daglimiet om problemen bij betaling te voorkomen.


 

Kinderwunschzentrum Heinsberger Höfe GbR
Medizinische Kooperationsgemeinschaft

Drs. Willem-Jan S.S. Cuypers
Drs. Nerissa B.E. Cuypers
Fachärzte für Frauenheilkunde und Geburtshilfe
Schwerpunkt gynäkologische Endokrinologie und Reproduktionsmedizin

Dr. Ralf Böhm
Diplom-Biologe

Hochstraße 154
52525 Heinsberg
Duitsland

Telefoon 
+49 (0) 2452 99 66 - 900

Fax
+49 (0) 2452 99 66 - 910